10.03.2017

Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

Datum objave: 10. 3. 2017
Rok za prijavo: 25. 3. 2017


Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II  v  Oddelku za koncentracije in ekonomsko analitiko
                                          

Naloge delovnega mesta:
• vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
• opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
• sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog,
• sodelovanje pri prekrškovnih postopkih po ZPOmK-1,
• sodelovanje pri vodenju postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
• sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
• vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
• samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pripravi predlogov predpisov in drugih gradiv,
• obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; ekonomska ali pravna smer,
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
• znanje uradnega jezika,
• opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.

 

Zaželena znanja in sposobnosti:
• dobro znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina ali francoščina),
• opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
• usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
• poznavanje ekonometričnih analitičnih postopkov in računalniških orodij (npr. Stata).

 

Znanje tujega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja II« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana in sicer do vključno 25. 3. 2017. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.avk(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

 

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-37-39 (Renata Bučar).

 

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                          Javna agencija RS za varstvo konkurence