04.01.2017

Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

Datum objave: 5. 1. 2017 
Rok za prijavo: 20. 1. 2017 


Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II  v  Oddelku za koncentracije in ekonomsko analitiko
        

                                  

Naloge delovnega mesta:
• vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
• opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
• sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog,
• sodelovanje pri prekrškovnih postopkih po ZPOmK-1,
• sodelovanje pri vodenju postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
• sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
• vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
• samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pripravi predlogov predpisov in drugih gradiv,
• obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; ekonomska ali pravna smer,
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
• znanje uradnega jezika,
• opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.

 

Zaželena znanja in sposobnosti:
• dobro znanje tujega jezika (angleščina, nemščina ali francoščina),
• opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
• usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
• poznavanje ekonometričnih analitičnih postopkov in računalniških orodij (npr. Stat).

 

Znanje tujega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja II« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani agencije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.avk(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po zaključenem postopku izbire.


Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

 

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-37-39 (Renata Bučar).

 

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                          Javna agencija RS za varstvo konkurence