Objavljeno 3. 1. 2023

 

Sovita d.o.o.
ADRIAREST d.o.o.


Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 2. 12. 2022 v zadevi presoje pridobitve kontrole podjetja Sovita Prehrana in storitve d.o.o., Tehnološki park 22A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sovita), nad podjetjem ADRIAREST, družba za storitve, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ADRIAREST), izdala sklep, s katerim je začela postopek presoje skladnosti s pravili konkurence.

Podjetje ADRIAREST (v nadaljevanju tudi: priglasitelj) opravlja dejavnost finančnih holdingov in ima izključno kontrolo nad podjetjem SLOREST podjetje za gospodarske storitve d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SLOREST).

Agencija ugotavlja, da v primeru predmetne koncentracije podjetij Sovita in ADRIAREST oziroma SLOREST prihaja do horizontalnega prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih in z njimi povezanih podjetij na trgu gostinskih storitev, in sicer predvsem na trgu zagotavljanja vsakodnevne prehrane za znanega naročnika. Podjetji Sovita in SLOREST sta v Republiki Sloveniji edina ponudnika gostinskih storitev, ki sta v zadnjih treh letih presegla 20 mio EUR prihodkov in se nesporno nahajata na prvih dveh mestih glede na dosežen tržni delež na zadevnem trgu. Podjetji Sovita in SLOREST sta tudi edini podjetji, ki na zadevnem trgu ponujata svoje storitve na celotnem območju Republike Slovenije, sledi jima nekaj podjetij, ki so bolj ali manj regijsko usmerjena ter precej več podjetij, ki so geografsko predvsem lokalno usmerjena. Na podlagi zbranih podatkov iz Portala javnih naročil, Agencija ugotavlja, da v zadnjih treh letih v koncentraciji udeleženi podjetji na trgu pogodbenih prehranskih storitev prevladujeta tako po številu pridobljenih poslov, kot tudi po pogodbenih vrednosti teh poslov in da sta že do sedaj na javnih naročilih pretežno nastopala kot edina ponudnika.

Agencija bo opravila podrobnejšo analizo razmer na upoštevnih trgih, da bi ugotovila tržno moč udeležencev koncentracije in njihovih konkurentov in v povezavi s tem, ali bo združeni subjekt lahko izvajal občutno izključevanje svojih konkurentov, ali bo imel spodbudo k takemu ravnanju in ne nazadnje, ali bi morebitna takšna strategija škodljivo vplivala na konkurenco na upoštevnih trgih, ter tako ugotovila, ali obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence.

Agencija zato poziva vse osebe, da pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki poslovno skrivnost v skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so poslovna skrivnost podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb, Agencija poziva podjetja, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložijo ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, ki so poslovna skrivnost, sodijo namreč v skladu s 16. točko 3. člena 
ZPOmK-1 med zaupne podatke, ki jih v skladu z določbo 5. odstavka 18. člena ZPOmK-1 nihče ne more pregledovati in, ki jih morajo vsi, ki se pri svojem delu z njimi seznanijo, v skladu s 13a. členom ZPOmK-1 varovati kot zaupne. 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava