13.09.06

 

Gradis Skupina G
Gradis Ljubljana G1

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 13. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena pripojitev družbe Gradis Ljubljana G1, gradbeno podjetje, d.d., Letališka cesta 33, Ljubljana, družbi Gradis Skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Družba Gradis Skupina G d.d. je priglasila koncentracijo zaradi nameravane pripojitve družbe Gradis Ljubljana G1 d.d. družbi Gradis Skupina G d.d. na podlagi pogodbe o pripojitvi. Priglašena transakcija ne pomeni koncentracije v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK, ampak le statusno-pravno preoblikovanje oz. transakcijo med obvladujočo in odvisno družbo znotraj že obstoječe ekonomske celote. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava