ORGANA POSTOPKA ODLOČANJA IN NAČIN ODLOČANJA V UPRAVNEM POSTOPKU

 

Organa postopka odločanja o posamičnih zadevah v upravnem postopku sta senat in predsednik senata. Postopek do izdaje odločbe pa vodi javni uslužbenec, zaposlen na Agenciji, ki ga za vodenje postopka pooblasti direktor. Ta predloži senatu pisno poročilo in predlog odločbe.

Senat odloča tako o posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, v katerih se izdajajo akti, s katerimi se postopek pred Agencijo konča (sklepi in odločbe). Senat sestavljajo vsi člani sveta, od katerih je eden predsednik senata. Senat sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik, ki se zapre v poseben ovitek, vpogled v ta zapisnik pa je dovoljen samo pristojnim sodiščem, ki odločajo v postopku sodnega varstva zoper akte Agencije.

 

 

ORGAN POSTOPKA ODLOČANJA IN NAČIN ODLOČANJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

 

V prekrškovnem postopku odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, v katerih se izdajajo akti, s katerimi se postopek pred Agencijo konča, senat treh članov (prekrškovni senat). Prekrškovni senat za vsako posamično zadevo imenuje svet na zahtevo direktorja, sestavljen pa je iz članov sveta in javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. Predsednik prekrškovnega senata se določi v vsaki posamični zadevi izmed članov prekrškovnega senata. Vsi člani prekrškovnega senata morajo izpolnjevati pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Enako velja tudi za javnega uslužbenca, ki na podlagi pooblastila direktorja vodi postopek do izdaje odločbe in predloži senatu pisno poročilo in predlog odločbe. Prekrškovni senat sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik, ki se zapre v poseben ovitek, vpogled v ta zapisnik pa je dovoljen samo pristojnim sodiščem, ki odločajo v postopku sodnega varstva zoper akte Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava