PRIGLASITEV KONCENTRACIJE JAVNI AGENCIJI RS ZA VARSTVO KONKURENCE

Kdaj nastopi obveznost priglasitve koncentracije Agenciji?

Obveznost priglasitve koncentracije nastopi v primeru, če sta izpolnjena dva pogoja - pravni in ekonomski.

 

Pravni pogoj je izpolnjen, če gre za koncentracijo v smislu 10. člena ZPOmK-1, kar pomeni, da gre za trajnejšo spremembo kontrole nad podjetjem. (več na: KONCENTRACIJE PODJETIJ)

 

Ekonomski pogoj je opredeljen v 42. členu ZPOmK-1 in je izpolnjen, če je:

  • skupni letni promet udeležencev koncentracije skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 35 milijonov EUR in je letni promet prevzetega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 1 milijon EUR;
  • v primeru ustanovitve skupnega podjetja, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem skupni letni promet udeležencev koncentracije skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 35 milijonov EUR in je letni promet vsaj dveh v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetij v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 1 milijon EUR.

Čeprav koncentracija ne dosega zgoraj navedenih pragov letnega prometa, pa lahko Agencija najpozneje v 15 dneh od dneva, ko v koncentraciji udeležena podjetja obvestijo Agencijo o njeni izvedbi, podjetja pozove, da jo priglasijo, če imajo skupaj z drugimi podjetji v skupini več kot 60 odstotni tržni delež na trgu Republike Slovenije.

 

Rok za priglasitev koncentracije

Koncentracija mora biti priglašena Agenciji pred začetkom njenega izvrševanja, najpozneje pa v 30 dneh od sklenitve pogodbe, objave javne ponudbe ali pridobitve kontrole. Rok prične teči, ko nastopi prvi izmed teh dogodkov.

 

V primeru, ko Agencija podjetja pozove, da priglasijo koncentracijo, ki sicer ne dosega pragov letnega prometa, imajo pa v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini več kot 60 odstotni tržni delež na trgu Republike Slovenije, je treba koncentracijo priglasiti Agenciji najpozneje v 30 dneh od dneva vročitve poziva podjetju, ki mora priglasiti koncentracijo.

 

V primeru, ko se Evropska komisija, na podlagi zaprosila v skladu s 4. členom Uredbe 139/2004/ES odloči, da koncentracije ne bo presojala, je koncentracijo treba priglasiti Agenciji najpozneje v 30 dneh od dneva seznanitve podjetja, ki mora priglasiti koncentracijo, z odločitvijo Evropske komisije.

 

Kadar Evropska komisija v skladu z 9. členom Uredbe 139/2004/ES z odločbo seznani podjetja, da bo koncentracijo presojala Agencija, je treba koncentracijo Agenciji priglasiti najpozneje v 30 dneh od dneva vročitve te odločbe podjetju, ki mora priglasiti koncentracijo (3. odstavek 43. člena ZPOmK-1).

 

Kdo mora priglasiti koncentracijo?

Koncentracijo mora vedno priglasiti oseba ali podjetje, ki pridobi kontrolo nad celoto ali deli enega ali več podjetij. Koncentracijo, ki nastane z združitvijo ali pridobitvijo skupne kontrole, pa morajo skupno priglasiti podjetja, ki se združujejo, ali podjetja, ki skupaj pridobijo kontrolo.

 

Kako se priglasi koncentracija?

Osebe ali podjetja priglasijo koncentracijo Agenciji na predpisanem obrazcu skladno z Uredbo o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 36/09 in 3/14).

 

Priglasitev se odda po pošti ali osebno v času uradnih ur Agencije. Več o priglasitvi si oglejte na zavihku – OBRAZCI PRIJAVA.

 

Ali je potrebno ob priglasitvi koncentracije plačati upravno takso?

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO; ZUT) je za priglasitev koncentracije Agenciji treba plačati upravno takso (tarifna številka 48 iz ZUT) v znesku 2000,00 EUR na številko računa: 01100 – 1000350460, sklic: 11 16608 – 7111231.

 

PRIGLASITEV KONCENTRACIJE EVROPSKI KOMISIJI

 

Kdaj nastopi obveznost priglasitve koncentracije Evropski komisiji?

Koncentracijo je treba priglasiti Evropski komisiji, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1–22).

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah ima koncentracija podjetij razsežnost EU, kadar:

a)     vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 5000 mio EUR skupnega prometa, in

b)     skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 250 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici.

Koncentracija, ki ne doseže pragov iz drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah, ima na podlagi tretjega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah razsežnost EU, če:

a)     vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 2500 mio EUR skupnega prometa,

b)     vsa udeležena podjetja v vsaki od vsaj treh držav članic skupno ustvarijo več kakor 100 mio EUR skupnega prometa,

c)     vsako od vsaj dveh udeleženih podjetij v vsaki od vsaj treh držav članic za namen odstavka (b) ustvari več kakor 25 mio EUR skupnega prometa in

d)     skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 100 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici.

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava