Upravno sodišče RS pritrdilo ugotovitvam Agencije v zadevi izreka denarne kazni zaradi kršitve dolžnosti posredovanja podatkov

Agencija je prejela sodbo Upravnega sodišča RS (I U 2477/2018-9 z dne 2. 7. 2019), s katero je sodišče v celoti pritrdilo ugotovitvam Agencije iz sklepa, s katerim je Agencija naložila naslovniku zahteve za posredovanje podatkov denarno kazen v višini 3.000,00 EUR, ker ji ta v določenem roku ni posredoval zahtevanih podatkov. 
V skladu z določbo 27. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) lahko naslovi Agencija pri nadzoru nad izvajanjem določb ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), tudi preden izda sklep o uvedbi postopka, na vsako podjetje, družbenike in družbenice, člane organov vodenja ali nadzora ter na osebe, zaposlene pri podjetju, zahtevo za posredovanje podatkov. Agencija lahko zahteva podatke od podjetja tudi s posebnim sklepom. Podjetje mora posredovati Agenciji vse dokumente, ni pa dolžno priznati kršitve določb ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU. Če podjetje, na katero je Agencija naslovila zahtevo za posredovanje podatkov s sklepom, posreduje Agenciji nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali če jih ne posreduje v določenem roku, lahko Agencija izda sklep, s katerim mu naloži denarno kazen do 50.000 eurov
Sodišče je s predmetno sodbo potrdilo ugotovitve Agencije iz sklepa, da je naslovnik sklepa ravnal malomarno, ko v določenem roku Agenciji ni posredoval zahtevanih podatkov. Višino denarne kazni, ki jo je Agencija naložila naslovniku sklepa, je Agencija odmerila ob upoštevanju poslovnih rezultatov naslovnika, teže in trajanja kršitve ter potrebe po odvračalnem učinku. Agencija poudarja, da so takšne vrste kršitev resne, ker onemogočajo Agenciji, da pridobi vse relevantne podatke, ki jih potrebuje za pravilno oceno stanja na trgu. Nadalje je sodišče v sodbi poudarilo, da je potreba po odvračalnem učinku pri zahtevi za posredovanje podatkov (izdani na podlagi 27. člena ZPOmK-1) velika, saj je ta mehanizem pomembno orodje Agencije pri pridobivanju podatkov. Od podatkov, ki jih mora Agencija najprej pridobiti od podjetij, je namreč odvisno pravilno in učinkovito izvrševanje njenih zakonsko določenih pristojnosti. Sodišče je poudarilo tudi, da morebitna poslovna skrivnost ne odvezuje podjetja obveznosti, da podatke posreduje Agenciji, saj je varstvo zaupnih podatkov v ZPOmK-1 izrecno urejeno. Naslovniki zahtev za posredovanje podatkov morajo tako posredovati Agenciji vse podatke, ki jih Agencija potrebuje za popolno in pravilno ugotovitev stanja na trgu.
Tako sodba kot sklep Agencije sta pravnomočna.

 

 

 

 

Nazaj na seznam