Ugotovitve v zvezi z javnim naročilom "Izdelava makete drugega tira"

V marcu 2018 je Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) prejela prijavo o sumu kršitve pravil konkurenčne zakonodaje v zvezi javnim naročilom, ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno pod št. JN007196/2017-W01 (maketa drugega tira).

 

V zvezi z izpostavljeno problematiko ima Agencija naslednje zakonske pristojnosti: (i) uveljavitev pravnega varstva skladno s 6. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); (ii) uvedba nadzorstvenega postopka v primeru izkazane verjetnosti kršitev določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) oziroma Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

 

Agencija sporoča, da v zvezi s predmetnim javnim naročilom kot zagovornik javnega interesa ni vložila zahtevka za pravno varstvo javnega interesa v revizijskem postopku po 6. členu ZPVPJN. Naročnik (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo) je namreč v marcu 2018 odstopil od pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene z izbranim ponudnikom, zato ni podan pravni interes Agencije za vložitev predmetnega zahtevka.

 

Agencija tudi ne bo uvedla nadzorstvenega postopka zoper vpletene subjekte, saj iz relevantne dokumentacije izhaja, da ni izkazana verjetnost kršitev določb konkurenčne zakonodaje (6. ali 9. člena ZPOmK-1 oziroma 101. ali 102. člena PDEU). Med okoliščinami, ki vodijo k takšnemu zaključku, je ključna ugotovitev, da je do sodelovanja med izbranim ponudnikom in neizbranim ponudnikom prišlo šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, in sicer zaradi spremembe predmeta javnega naročila; ker izbrani izvajalec v postavljenih rokih z lastnimi kapacitetami ni bil sposoben samostojno izvesti naročila, je k izvedbi povabil podizvajalca, neizbranega ponudnika.

 

Glede na to, da bi sporna ravnanja utegnila predstavljati kršitve, presoja katerih ni v naši pristojnosti, je Agencija dokumentacijo odstopila v presojo pristojnim organom.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava