Tržni preizkus predloga korektivnih ukrepov v okviru postopka presoje koncentracije pridobitve skupne kontrole podjetij HSE d.o.o., ELEKTRO CELJE, d.d., ELEKTRO GORENJSKA, d.d., in ELEKTRO PRIMORSKA, d.o.o., nad podjetjema ECE in E3

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence (Agencija) je v okviru postopka presoje pridobitve skupne kontrole podjetij HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, in ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, nad podjetjema ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, in E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, skladno s prvim odstavkom 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) prejela predlog korektivnih ukrepov, s katerimi naj bi se odpravil vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predloženih korektivnih ukrepov ter zagotavljanja preglednosti in uspešnega posvetovanja s tretjimi osebami odločila opraviti tržni preizkus predloženih korektivnih ukrepov.

Agencija naproša vse zainteresirane udeležence na trgu prodaje električne energije na debelo, na trgu prodaje električne energije na drobno poslovnim odjemalcem in na trgu prodaje električne energije na drobno gospodinjskim odjemalcem ter drugo zainteresirano javnost, da posredujejo Agenciji mnenje glede predloga korektivnih ukrepov do vključno dne 4.  7. 2019, in sicer na elektronski naslov gp.avkping@govpong.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3061-30/2017.

Predlog korektivnih ukrepov je na spletni povezavi tega besedila.

Za vaše sodelovanje in posredovane podatke se vam najlepše zahvaljujemo.

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence

 


Obvestilo o predlaganih korektivnih ukrepih in poziv k dajanju pripomb
Predlog korektivnega ukrepa

 

 

 

 

Nazaj na seznam