Sporočilo za javnost - Urad RS za varstvo konkurence izdal prvo odločbo o kršitvi Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti v primeru zlorabe prevladujočega položaja na trgu ravnanja z odpadno embalažo s strani Slopak d.o.o.

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 21. 12. 2006 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Slopak d.o.o., Parmova 41, Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak), zlorabil prevladujoči položaj na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, s tem, da je od januarja 2005 onemogočal prehod uporabnikov storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek (v nadaljevanju: zavezanci), med konkurenti posredno z ravnanji in neposredno na podlagi določil Pogodbe o prenosu obveznosti skladno s 15. členom Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Pogodba) zlasti z vezavo prenosa obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek in tiste, ki je komunalni odpadek, ter zahteve po prenosu celotne količine embalaže zavezanca na Slopak s predvidenimi sankcijami za odstopanje od vnaprej napovedane letne količine (11. člen in šesti odstavek 18. člena v povezavi s šestim odstavkom 19. člena Pogodbe) v povezavi z uveljavitvijo neupravičeno dolgega 12 mesečnega odpovednega roka z možnostjo odpovedi ob koncu četrtletja za Pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas (šesti odstavek 25. člena Pogodbe) in zahtevo za vstop zavezancev v sistem Slopak v primeru, da je na embalaži, ki jo dajo v promet na področju Republike Slovenije, znak zelene pike (v povezavi s 14. členom, 15. členom in tretjim odstavkom 26. člena Pogodbe).

 

Urad je ugotovil, da je z navedenim ravnanjem Slopak kršil 10. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju: ZPOmK) kot tudi 82. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list C 325, 24. 12. 2002; v nadaljevanju: Pogodba ES).

 

Urad je z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo, 1. 5. 2004, pridobil pristojnost odločati tudi v postopkih kršitev konkurenčnih pravil skupnosti, tj. členov 81 in 82 Pogodbe ES. Pristojnost nacionalnih konkurenčnih organov je določena na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. 12. 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (Uradni list L 1, 4. 1. 2003, str. 1-25). Tako mora Urad pri svojem odločanju uporabiti tudi člena 81 in 82 Pogodbe ES v primerih, ko imajo ravnanja podjetij lahko znaten vpliv na trgovanje med državami članicami. Urad je ugotovil, da so v postopku zoper Slopak izpolnjeni pogoji za uporabo 82. člena Pogodbe ES, saj gre za zlorabo, ki vpliva na trgovanje med državami članicami. Dejstvo, da ima Slopak prevladujoči položaj na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, na celotnem ozemlju Republike Slovenije ima lahko znaten vpliv na trgovanje med državami članicami. Poleg tega se ta vpliv kaže tudi v tem, da so tako med zavezanci kot tudi med ponudniki storitev lahko podjetja iz drugih držav članic, ki jim je kot posledica zlorab s strani Slopaka onemogočeno normalno delovanje.

 

Urad je postopek proti Slopaku pričel na podlagi navedb v prijavi podjetja Interseroh d.o.o., Špruha 29, Trzin. Urad je uvedel postopek ugotavljanja kršitev glede onemogočanja prehoda zavezancev med konkurenti in glede domnevnega prelivanja sredstev med različnimi storitvami ravnanja z odpadno embalažo.

 

Kot izhaja iz odločbe je Urad ugotovil zlorabo prevladujočega položaja glede onemogočanja prehoda zavezancev in je v skladu s tem Slopaku naložil ukrepe za odpravo ugotovljenih kršitev. Tako je Urad Slopaku naložil:

  • da v roku treh mesecev uredi svoja razmerja z zavezanci, tako da jim ponudi v sklenitev ločene pogodbe za prenos obveznosti glede ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek in glede ravnanja z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek ter da v pogodbah določi količino odpadne embalaže, za katero je opravljen prenos, pri čem za obstoječe Pogodbe z zavezanci ne sme uveljavljati določbe o odpovednem roku,
  • da v roku treh mesecev spremeni obstoječe Pogodbe z zavezanci, tako da jih bo možno odpovedati redno konec vsakega četrtletja z odpovednim rokom do konca tekočega leta in
  • da v roku 1 leta uredi razmerje z drugimi sistemi glede uporabe znaka zelene pike kot je določeno v Aneksu št. 3 h krovni licenčni pogodbi.

V delu, ki se nanaša na domnevno prelivanje sredstev med različnimi storitvami ravnanja z odpadno embalažo je Urad odločil, da na podlagi do sedaj zbranih informacij ne obstaja dovolj razlogov za podrobnejšo obravnavo ali do zlorab prevladujočega položaja zaradi prelivanja sredstev sploh prihaja in je v tem delu postopek s sklepom ustavil.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava