Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III v Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške

Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (šifra DM 203) v  Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške
                                           
Rok za prijavo: 15. 10. 2021

Naloge delovnega mesta: 
•    vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
•    načrtovanje in opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
•    sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog, 
•    sodelovanje pri prekrškovnih postopkih po ZPOmK-1,
•    sodelovanje pri vodenju postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
•    sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
•    vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
•    sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pripravi predlogov predpisov in drugih gradiv, 
•    samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
•    obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog,
•    vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja,
•    opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
•    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba, 2. bolonjska st.; pravna ali ekonomska smer, 
•    najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
•    opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka,
•    dobro znanje tujega jezika (angleščina, nemščina ali francoščina).


Zaželena znanja in sposobnosti:
•    opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
•    opravljen pravniški državni izpit,
•    poznavanje sektorja telekomunikacij,
•    usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
•    samostojnost,
•    natančnost,
•    samoiniciativnost.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2 in nadaljnji) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Če ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino. 

Kandidatom ponujamo:
•    možnost dodatnih izobraževanj (doma in v tujini),
•    možnost napredovanja,
•    možnost dokazovanja svojih sposobnosti,
•    možnost samostojnega in timskega dela.


Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 15. 10. 2021 do 23:59 pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja III v  Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške« na elektronski naslov: gp.avk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-35-97 (Renata Bučar).

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava