Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III

Rok za prijavo: 3. 9. 2018

 

Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (šifra DM 203) v  Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške
                                          

Naloge delovnega mesta:
• vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
• načrtovanje in opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
• sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog,
• sodelovanje pri prekrškovnih postopkih po ZPOmK-1,
• sodelovanje pri vodenju postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
• sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
• vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pripravi predlogov predpisov in drugih gradiv,
• samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
• obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog,
• vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; pravna ali ekonomska smer,
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
• znanje uradnega jezika,
• opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka,
• dobro znanje tujega jezika (angleščina, nemščina ali francoščina).

Znanje tujega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.

 

Zaželena znanja in sposobnosti:
• opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
• opravljen pravniški državni izpit,
• poznavanje sektorja telekomunikacij,
• usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
• samostojnost,
• natančnost,
• samoiniciativnost.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2 in nadaljnji) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Če ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino.

 

Kandidatom ponujamo:
• možnost dodatnih izobraževanj (doma in v tujini),
• možnost napredovanja,
• možnost dokazovanja svojih sposobnosti,
• možnost samostojnega in timskega dela.


Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 3. 9. 2018 pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja III v  Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške« na elektronski naslov:gp.avkping@govpong.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

 

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-37-39 (Renata Bučar).

 

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam