Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

Rok za prijavo: 5. 10. 2018


Prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (šifra DM 105)
                                             Oddelku za koncentracije in ekonomsko analitiko
                                          

Naloge delovnega mesta:
• vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
• opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
• sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog,
• sodelovanje pri prekrškovnih postopkih po ZPOmK-1,
• sodelovanje pri vodenju postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
• sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
• vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
• samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pripravi predlogov predpisov in drugih gradiv,
• obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog,
• vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; ekonomska ali pravna smer,
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
• znanje uradnega jezika,
• opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.

 

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2 in nadaljnji) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Zaželena znanja in sposobnosti:
• opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
• zelo dobro znanje tujega jezika (angleščina, nemščina ali francoščina),
• usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
• samostojnost,
• natančnost,
• samoiniciativnost.

 

Kandidatom ponujamo:
• možnost dodatnih izobraževanj (doma in v tujini),
• možnost napredovanja,
• možnost dokazovanja svojih sposobnosti,
• možnost samostojnega in timskega dela.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 5. 10. 2018 pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja II v  Oddelku za koncentracije in ekonomsko analitiko« na elektronski naslov:gp.avkping@govpong.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis na obrazcu http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

 

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-37-39 (Renata Bučar).

 

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                          Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

 

 

 

Nazaj na seznam