Prosto delovno mesto: PODROČNI PODSEKRETAR

Prosto delovno mesto: PODROČNI PODSEKRETAR (šifra DM 202) v Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške
Rok za prijavo: 2. 8. 2019 
                              

Naloge delovnega mesta: 
•    vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
•    načrtovanje, vodenje in opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
•    sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog, 
•    vodenje postopkov o prekrških po ZPOmK-1,
•    vodenje postopkov pred drugimi državnimi organi,  priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
•    sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
•    vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
•    samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, priprava predlogov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv, 
•    samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv,
•    opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov,
•    vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
•    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; pravna ali ekonomska smer, 
•    najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
•    opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka,
•    opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
•    dobro znanje tujega jezika (angleščina, nemščina ali francoščina).

Znanje tujega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2 in nadaljnji) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. 

Zaželena znanja in sposobnosti:
•    opravljen pravniški državni izpit,
•    usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
•    samostojnost,
•    natančnost,
•    samoiniciativnost.

Če ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino. 


Kandidatom ponujamo:
•    možnost dodatnih izobraževanj (doma in v tujini),
•    možnost napredovanja,
•    možnost osebnega in strokovnega razvoja,
•    možnost samostojnega in timskega dela,
•    urejeno in dinamično delovno okolje.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 2. 8. 2019 pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Področni podsekretar v  Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške« na elektronski naslov: gp.avk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis na obrazcu www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. 

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-37-39 (Renata Bučar).

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                          Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

 

 

 

Nazaj na seznam