Povabilo k dajanju pripomb k predlaganemu besedilu zavez s strani Pošte Slovenije d.o.o. v postopku ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 22. 6. 2006 po uradni dolžnosti uvedel postopek zoper Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Pošta Slovenije), zaradi izkazane verjetnosti obstoja kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodbe ES). Urad je v sklepu navedel, da je podana verjetnost, da Pošta Slovenije zlorablja prevladujoči položaj pri storitvah dostave nenaslovljenih tiskovin s tem, da družbam, ki se na trgu pojavljajo v vlogi posrednika pri storitvah dostave nenaslovljenih tiskovin, nudi slabše pogoje pri dostavi le-teh, kot družbam, ki se na trgu pojavljajo v vlogi direktnega naročnika.

 

V postopku ugotavljanja kršitev je Urad dne 2. 2. 2007 izdal povzetek relevantnih dejstev, v katerem je opredelil naslednja ravnanja, ki kažejo na to, da bi Pošta Slovenije pri storitvah dostave nenaslovljenih tiskovin, lahko nudila slabše pogoje družbam, ki se na trgu pojavljajo v vlogi posrednika, kot tistim, ki se na trgu pojavljajo v vlogi direktnega naročnika, in bi lahko predstavljala verjetnost kršitve 10. člena ZPOmK in 82. člena Pogodbe ES:

  • nudenje nižjih popustov posrednikom, saj Pošta Slovenije prizna posrednikom količinski popust samo za količine vsake posamezne stranke posrednika;
  • zahteva po izključnem sodelovanju s Pošto Slovenije oziroma zahteva po nekonkuriranju Pošti Slovenije (v določenih pogodbah);
  • netransparentnost pri določanju popustov, ki se kaže v tem, da je lestvica količinskih popustov določena samo za količine do 5 milijonov kosov nenaslovljenih tiskovin, naprej pa je določanje popustov odprto.

V skladu s 33.a členom ZPOmK lahko stranka, proti kateri se vodi postopek, Uradu predlaga zaveze, s katerimi se obvezuje, da bo odpravila stanje, iz katerega izhaja verjetnost obstoja kršitev. Namen instituta zavez je predvsem hitra in učinkovita ureditev razmer na trgu, ki je v interesu vseh udeležencev postopka, torej doseči ustrezno rešitev, katere uveljavitev in izvajanje odpravlja vse dvome o morebitnem protikonkurenčnem delovanju stranke proti kateri se vodi postopek. Predlagane zaveze so za stranko obvezne, saj Urad o zavezah odloči z odločbo.

 

Pošta Slovenije je Uradu dne 30. 5. 2007 predlagala zaveze, ki jih je nato dopolnila in spremenila še dne 14. 6. 2007 in 2. 7. 2007.

 

Pred sprejemom odločitve o sprejemu predlaganih zavez se je Urad odločil, da bo v skladu z izoblikovano prakso Evropske komisije na trgu preizkusil predlagane zaveze. S tem namenom Urad vabi strokovno javnost in udeležence na trgu dostave nenaslovljenih tiskovin, da podajo pripombe k predlaganim zavezam (Predlog zavez.pdf).

 

Prosimo vas, da posredujete pripombe po pošti na naslov Urada Republike Slovenije za varstvo konurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov uvk.mgping@govpong.si v roku 15 dni od datuma te objave.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava