Pojasnilo v zvezi z zavarovanjem izvršitve odločbe o prekršku

Agencija je prejela več vprašanj, ki se nanašajo na začasen zaseg delnic podjetja Mercator, d.d., katerih imetnik je podjetje Agrokor d.d.

Agencija pojasnjuje, da je podjetju Agrokor d.d. za prekršek nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. Agenciji izrekla globo v višini 53.900.000 EUR, kar predstavlja približno 1 % zgornje meje globe, ki bi se lahko izrekla podjetju Agrokor d.d. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) namreč predpisuje za pravno osebo globo v višini do 10 % letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Kot je Agencija že pojasnila, je pri določitvi globe upoštevala čas nepriglasitve, obliko krivde, dejstvo, da koncentracija kljub pozivu ni bila priglašena, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom. Agencija je pri odmeri globe upoštevala tudi, da je potrebna generalna prevencija pri tovrstnih kršitvah, saj so (pravočasne) priglasitve ključne za učinkovito presojo in obravnavo koncentracij. Agencija namreč sledi pri presoji tovrstnih zadev že vzpostavljeni sodni praksi, v skladu s katero je obveznost priglasitve koncentracije, ki je bila uvedena že leta 1999, ZPOmK-1 pa velja od leta 2008, jasna, nedvoumna in dolgo poznana, teža predmetnega prekrška pa znatna.

Zoper odločbo o prekršku je bila vložena zahteva za sodno varstvo, katera je bila poslana v odločanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani, zato odločitev Agencije še ni pravnomočna in izvršljiva.

Agencija nadalje pojasnjuje, da je z namenom zagotoviti spoštovanje konkurenčnega prava Republike Slovenije uporabila institut zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku skladno z 201. členom Zakona o prekrških, zaradi samega interesa predmetnega postopka pa več informacij ne more posredovati. Odločitev Agencije še ni pravnomočna, saj jo je možno izpodbijati s pritožbo.

.  

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava