Opredelitev AVK do netočnih navedb v mediju Delo glede vložitve zahteve za revizijo v postopku izbire koncesionarja med avtobusnimi prevozniki

V članku novinarja Aljoša Črnko z naslovom »Pritožba, ki bi lahko preprečila polmilijonski prihranek«, ki je bil 29. 8. 2022 objavljen v Delo, je bila objavljena netočna navedba, da naj bi APMS izkoristil svoj vpliv in prek svojega pooblaščenca dosegel, da sta zahtevek za revizijo zoper razpis vložila Agencija za varstvo konkurence (AVK) in računsko sodišče.

Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je samostojen in neodvisni organ za varstvo konkurence, ki neodvisno od tretjih oseb sprejema odločitve, ali bo kot zagovornik javnega interesa vložil zahtevo za revizijo. Posledično AVK ostro zavrača vsa namigovanja v zvezi s tem, da je pri sprejetju odločitve o vložitvi zahteve za revizijo v postopku oddaje javnega naročila za izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije (sporno javno naročilo) upošteval navodila tretjih oseb. Zagovornik javnega interesa lahko skladno s 6. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) vloži zahtevo za revizijo, kadar je ogrožen javni interes. Ta je ogrožen, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javno varnost ali oškodovanje premoženja večje vrednosti. Po podatkih iz razpisne dokumentacije je ocenjena vrednost spornega javnega naročila 1.050.921.762,07 EUR brez DDV (za osem letno obdobje), kar AVK ocenjuje, da gre za premoženje večje vrednosti.

AVK je že večkrat pojasnil, da je zahtevo za revizijo vložil, ker je ugotovil in to obsežneje pojasnjuje v nadaljevanju, da je z razpisno dokumentacijo kršeno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. členu Zakon o javnem naročanju, ZJN-3) in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3).

Na podlagi analize vseh dostopnih podatkov AVK meni, da je naročnik z načinom oblikovanja sklopov skupaj z drugimi zahtevami (obsežni sklopi, prvo merilo, max določena cena...) na oligopolnem trgu (na visoko koncentriranem trgu) neupravičeno omejil konkurenco do te mere, da je določeni skupini ponudnikov (tj. manjšim ponudnikom, nekaterim trenutnim koncesionarjem kot tudi ostalim ponudnikom) brez objektivnega razloga onemogočil sodelovanje pri javnem naročilu s samostojno ponudbo, druge pa je s svojim ravnanjem tekom postopka izločil, medtem ko je dvema ponudnikoma omogočil, da še okrepita svoj, že tako dober, položaj na trgu. Analiza vseh prejetih ponudb je pokazala, da je naročnik pri večini sklopov prejel zgolj eno ponudbo, čeprav po podatkih AVK koncesijo za linijske prevoze potnikov (kar je predmet spornega javnega naročila) trenutno izvaja 22 ponudnikov. Navedeno ravnanje naročnika vodi v monopolizacijo posamezne statistične regije, duopol trga ter izstop drugih sposobnih ponudnikov s trga (obstoječih ponudnikov s trga), kar bo vplivalo na trg avtobusnih prevozov širše. Navedeno bo lahko imelo za posledico ukinjanje manj zasedenih linij. Prav tako bo povzročil visoke cene pri danem javnem naročilu, kar se bo že v relativno kratkem časovnem obdobju odrazilo v večji porabi javnofinančnih sredstev. Ne le, da naročnik z izvedbeno obliko javnega naročila ni deloval spodbudno na oblikovanje konkurence med potencialnimi ponudniki, ampak je ponudnikom tudi preprečil, da bi v skladu z ekonomsko teorijo primerno prilagodili obnašanje na trgu in oddajali ponudbe z dejanskimi tržnimi cenami, s svojim ravnanjem je celo olajšal usklajeno nastopanje ponudnikov na trgu. Na tem mestu je treba poudariti, da je Agencija v preteklosti že obravnavala omejevalna ravnanja podjetij na predmetnem trgu in to ravno pri enem od razpisov, kjer je šlo za vsebinsko enako javno naročilo. Agencija je namreč glede kartelnega dogovarjanja podjetij Arriva d.o.o., Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Alpetour PA d.o.o. (sedaj Arriva d.o.o.), AVRIGO, d.o.o. (sedaj NOMAGO d.o.o.), INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o. in IZLETNIK CELJE d.o.o. (sedaj pripojen k NOMAGO d.o.o.) 30. 9. 2013 v zadevi št. 3061-79/2010 izdala odločbo in ugotovila, da so se slednja dogovarjala in usklajeno ravnala pri nastopanju in oblikovanju ter oddaji ponudb za javno naročilo Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, številka JN 1952/2010 z dne 12. 3. 20101.

Naročnik bi si v javnonaročniških razmerjih moral prizadevati za ohranitev ustreznega delovanja trga in zagotovitvi čim večjo raven konkurence na trgu, kar spodbuja podjetja k podjetnosti in učinkovitosti, potrošnikom pa prinaša večjo ponudbo, nižje cene in boljšo kakovost zasledovati cilj, saj je vse navedeno v javnem interesu, zlasti pa, da neupravičeno sam s svojimi ravnanji ne omejuje konkurence oziroma, da ne omogoči takšnega ravnanja oziroma ga olajša med ponudniki, zlasti ne na trgu, kjer je stanje konkurence že tako okrnjeno, ker gre za oligopolni trg. Iz pojasnjenega izhaja, da je naročnik po mnenju Agencije ravnal v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. členu ZJN-3).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji sicer iz razlogov varstva konkurence na trgu določil varovalo, da bo posameznemu gospodarskemu subjektu, iz razlogov varstva konkurence na trgu, oddanih največ za 55 % sklopov, šteto po ocenjenem letnem obsegu v km. AVK je naročnika v posvetu 30. 6. 2021 (na zahtevo naročnika pred začetkom postopka oddaje spornega javnega naročila) opozoril na specifike predmetnega upoštevnega trga ter na določbo tretjega odstavka 73. člena ZJN-3, ki zaradi varstva malih in srednjih podjetij dopušča možnost, da naročnik omeji število sklopov, ki se jih dodeli posameznemu ponudniku. V zvezi s to določbo je zaradi ohranjanja učinkovite konkurence na trgu AVK naročnika seznanil, da je za delovanje predmetnega trga ključno, da naročnik z oblikovanjem razpisa zagotovi izbiro oziroma sklenitev koncesijskih pogodb z minimalno vsaj tremi lastniško nepovezanimi ponudniki. Velja opozoriti, da se AVK, kljub večkratnim pozivom, pred posvetom ni imel možnosti seznaniti s kakršnokoli analizo trga, ki bi jo naročnik za potrebe tega razpisa izvedel in bi odražala stanje trga. Naročnik je kljub vsemu v razpisno dokumentacijo vključil določilo, ki omogoča razdelitev upoštevnega trga med le dva ponudnika.

1 http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-odlocb/odlocba271/. AVK pojasnjuje, da je leta 2017 v ponovljenem postopku izdala novo odločbo: http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/Odlocba_306-79-2010-442.pdf.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava