Dodatna pojasnila v zvezi s koncentracijo podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd.

Zaradi številnih medijskih objav in komentarjev, ki se nanašajo na odločitev Agencije v zadevi o prekršku zoper podjetje Agrokor d.d. in presojo koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd., Agencija objavlja dodatna pojasnila v zvezi s predmetnima zadevama.

Agencija vodi v zvezi s koncentracijo podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. dva postopka, in sicer upravni postopek (v katerem Agencija presoja, ali je predmetna koncentracija skladna s pravili konkurence) ter prekrškovni postopek (v katerem je Agencija podjetju Agrokor d.d. naložila globo zaradi nepriglasitve koncentracije).

S sklenitvijo pogodbe, s katero je podjetje Agrokor AG (ki je v 100 % lastništvu podjetja Agrokor d.d.) pridobilo 100 % delež v podjetju Ardeya Global Ltd. (ki ima v lasti podjetje Costella d.o.o.), je za pravno osebo Agrokor d.d. že v letu 2016 nastopila obveznost priglasitve predmetne koncentracije podjetij Agenciji. Podjetje Agrokor d.d. bi moralo koncentracijo priglasiti najpozneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe s prodajalcem. Ker pravna oseba Agrokor d.d. (kljub pozivu Agencije) ni priglasila zadevne koncentracije podjetij, je Agencija 9. 4. 2019 upravni postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence uvedla po uradni dolžnosti. Za pravilno presojo učinkov koncentracije na upoštevnih trgih potrebuje Agencija številne podatke, ki jih pridobiva od različnih udeležencev na trgu, torej tudi od podjetja Agrokor d.d. Agencija je od slednjega že večkrat zahtevala podatke in pojasnila, ki jih kljub izrečeni denarni kazni v višini 40.000 EUR, še vedno ni v celoti posredovalo (podjetje Agrokor d.d. je denarno kazen zaradi neposredovanja podatkov že poravnalo). Agencija presoje učinkov predmetne koncentracije zato še ni izvedla oz. zaključila.

Agencija pojasnjuje, da če podjetje Agenciji ne priglasi koncentracije ali je ne priglasi v roku, le-to stori prekršek po 74. členu ZPOmK-1, za katerega je predpisana globa do deset odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Kršitve določb ZPOmK-1, ki se nanašajo na obveznost priglasitve koncentracije Agenciji, so torej neodvisne od pozitivne oziroma negativne odločitve o koncentraciji v upravnem postopku oziroma od učinkov koncentracije na upoštevni trg.

Agencija je zaradi dejstva, da predmetna koncentracija ni bila priglašena Agenciji, uvedla prekrškovni postopek in podjetju Agrokor d.d. izrekla globo v višini 53.900.000 EUR. Višina globe je pri obravnavi tovrstnih prekrškov odvisna od ustvarjenih prihodkov od prodaje v koncentraciji udeleženega podjetja, ki bi koncentracijo moralo priglasiti in je prekršek storilo, skupaj z drugimi podjetji v skupini (v konkretnem primeru od letnega prometa Skupine Agrokor), ne pa od letnega prometa ciljnega podjetja, ki je v konkretnem primeru podjetje Ardeya Global Ltd. skupaj s podjetjem Costella, oziroma vrednosti transakcije.

Ker obstaja bojazen in velika verjetnost, da z odločbo o prekršku izrečena globa ne bo izvršena, je Agencija uporabila institut zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katerim je Agencija pravni osebi Agrokor d.d. začasno zasegla navadne (redne) delnice podjetja Mercator d.d. Agencija se je za uporabo instituta odločila z namenom uresničiti temeljni namen izreka sankcij za prekrške (tj. izvršitev sankcije). Z začasnim zasegom vseh delnic ni prišlo do nesorazmernega posega v pravico do zasebne lastnine in pravico do svobodne gospodarske pobude, saj glede na vsakodnevna nihanja vrednosti delnic ni mogoče predvideti, kakšno vrednost bodo imele ob pravnomočnosti odločbe o prekršku. Poleg tega Agencija z začasnim zasegom delnic ni postala in ne bo postala lastnica podjetja Mercator d.d., saj je (časovno omejeni) začasni odvzem delnic namenjen izključno zavarovanju izvršitve odločbe o prekršku. Z navedeno odločitvijo Agencije se je v celoti strinjalo tudi pristojno sodišče.

Agencija zato apelira na vsa podjetja, da pravočasno priglasijo koncentracije podjetij, ki so podrejene določbam ZPOmK-1, Agenciji, s čimer Agenciji omogočijo učinkovito izvrševanje svojih pristojnosti, saj bo vsak prekršek, ki ga bo Agencija ugotovila, ustrezno sankcioniran.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava