DKOM ugodila revizijskemu zahtevku Agencije v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila Lekarniške zbornice Slovenije za »Dobavo zdravil na recept«

Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) je na portalu javnih naročil 24. 3. 2022 pod št. JN001891/2022-B01 objavila obvestilo o javnem naročilu za dobavo zdravil, popravki so bili objavljeni 8. 4. 2022 pod št. JN001891/2022-K01 in 22. 4. 2022 pod št. JN001891/2022-K02. Naročnik je javno naročanje izvajal v imenu in za račun štirinajstih posameznih naročnikov.

Ob pregledu razpisne dokumentacije je Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) ugotovila, da je naročnik oblikoval velike sklope ATC zdravil za vse udeležene posamezne naročnike, zato je lahko v postopku sodelovalo le omejeno število ponudnikov oziroma obstoječi večji trgovci z zdravil, saj zgolj slednji lahko ponudijo celotni zahtevani asortiman zdravil in izpolnijo zahtevo glede dobave geografsko razpršenim zavodom na ozemlju celotne države. Pri tem je pomembno upoštevati, da je trg zdravil skoncentriran oligopolni trg, kjer se majhno število podjetij pozna in utegne prihajati do prepovedanega dogovarjanja med podjetji z namenom zmanjšanja (še obstoječe) konkurence. Po mnenju Agencije bi moral naročnik javno naročilo razdeliti po posameznih naročnikih in po posameznih zdravilih, saj bi to omogočilo sodelovanje v postopku širšemu krogu ponudnikov – sodelovali bi lahko tudi ponudniki, ki ne morejo ponuditi celotnega asortimana zdravil (oz. vseh zdravil v posamezne ATC skupine), in ponudniki, ki geografsko gledano ne morejo zagotoviti dobave na ravni celotne države oz. ponudniki, ki jim je dobava zdravil na geografsko zaokroženih delih države še finančno vzdržna. Z oblikovanjem manjših sklopov bi naročnik prejel večje število ponudb, tudi specializiranih ponudnikov, ki bi z nižjimi cenami vplivali na konkurenčnost izvedbe javnega naročila. Nadalje je Agencija po pregledu razpisne dokumentacije zavzela stališče, da nižja cena zdravil očitno ni glavni cilj predmetnega javnega naročila. Naročnik je namreč kot merilo za oddajo javnega naročila določil skupni popust na dobavo zdravil, ki ga je razdelil in utežil tako, da 5 % odpade na popust na ceno zdravila, 85 do 95% odpade na ugodnost na obseg dobave, 3 do 15 % pa odpade na ugodnost na predčasno plačilo. Z navedenim naročnik po mnenju Agencije ne zasleduje nižjih cen zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev, temveč teži k pridobivanju bonusov – ugodnosti na obseg dobav. Nizka utež na ceno zdravila povzroča, da se del veletrgovske marže namenja za poslovanje javnih zavodov (katerih cilj ni pridobivanje dobičkov) namesto za znižanje cen zdravil, kar bi predstavljalo gospodarno rabo sredstev. Cilj gospodarne rabe sredstev se kaže v dostopnosti zdravil po enaki, najugodnejši ceni vsem prebivalcem, ki se plačujejo iz davkoplačevalskega denarja.

Po mnenju Agencije je zato naročnik kršil prvi odstavek 73. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3). Zato je Agencija kot zagovornik javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila vložila zahtevo za pravno varstvo javnega interesa skladno s 6. členom in osmim odstavkom 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Državna revizijska komisije (DKOM) je s sklepom št. 018-083/2022-10 z dne 23. 8. 2022 revizijskemu zahtevku Agencije ugodila in v celoti razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila. DKOM je Agenciji pritrdila, da naročnik ni uspel utemeljiti razlogov, zaradi katerih predmetnega javnega naročila ni razdelil po posameznih naročnikih oziroma po posameznih javnih lekarniških zavodih, s tem pa je kršil prvi odstavek 73. člena ZJN-3.  

Sklep DKOM z obrazložitvijo je dosegljiv na povezavi: https://www.dkom.si/sl/revizijske-zadeve/odlocitve-dkom/2022082409381797/018-083-2022-lekarniska-zbornica-slovenije

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava