Agencija je uvedla postopek ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja podjetja RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o.

Sporočilo za javnost

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 13. 7. 2017, proti podjetju RENAULT, ki deluje v pravno organizacijski obliki RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RENAULT), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU).

 

Izkazana je verjetnost, da podjetje RENAULT zlorablja prevladujoč položaj na trgu zagotavljanja tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj serviserjem (pooblaščenim in neodvisnim) vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti s tem, ko pooblaščenim serviserjem omogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, medtem ko neodvisnim serviserjem vozil znamke Renault otežuje in onemogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, te tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebne za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault in posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije, s tem pa podjetje RENAULT neodvisne serviserje v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavlja v konkurenčno slabši položaj ter tako uporablja neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, s čimer so sopogodbeniki postavljeni v konkurenčno slabši položaj, kar predstavlja zlorabo prevladujočega položaja po tretji alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in c točki drugega odstavka 102. člena PDEU.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

Uvedba postopka zoper podjetje RENAULT ne prejudicira izida samega postopka.

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam