Agencija izvaja tržni preizkus predlaganih zavez podjetja Renault Nissan Slovenija d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v postopku ugotavljanja kršitve domnevne zlorabe prevladujočega položaja podjetja RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RENAULT), ki je bil dne 13. 7. 2017 uveden s sklepom o uvedbi postopka, s strani podjetja RENAULT prejela predlog zavez, s katerimi se po mnenju podjetja RENAULT odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) oziroma 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU).

 

Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predlaganih zavez odločila opraviti t.i. tržni test (market test) predlaganih zavez, ki je urejen v četrtem odstavku 27. člena Uredbe Sveta o izvajanju pravil o konkurenci iz določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti št. 1/2003/ES z dne 16. decembra 2002, in sicer želi Agencija na podlagi seznanitve zainteresirane javnosti, zlasti neodvisnih serviserjev vozil znamke Renault, s predlaganimi zavezami pridobiti njihov odziv ter preveriti, ali predlagane zaveze v zadostni meri odpravljajo stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU.

 

V skladu z določbo 39. člena ZPOmK-1 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, po izdaji sklepa o uvedbi postopka predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU. Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na povzetek relevantnih dejstev. Če predlagane zaveze ne zadoščajo za odpravo stanja, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU, Agencija o tem pisno obvesti podjetje, ki je zaveze predlagalo. Agencija lahko predlagane zaveze sprejme z odločbo in jih pri tem lahko tudi časovno omeji. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je sprejela zaveze, in nadaljuje postopek, kadar:
-        se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih je temeljila odločba;
-        podjetja ne izpolnjujejo zavez ali
-        odločba temelji na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

 

Glede na navedeno vse zainteresirane osebe naprošamo, da nam sporočijo odzive, morebitne komentarje ter predloge na priložen predlog zavez podjetja RENAULT, ki bodo v največji meri odpravljali pomisleke in očitke Agencije iz prej omenjenega sklepa o uvedbi postopka glede izkazane verjetnosti, da podjetje RENAULT zlorablja prevladujoč položaj na trgu zagotavljanja tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj serviserjem (pooblaščenim in neodvisnim) vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti s tem, ko pooblaščenim serviserjem omogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, medtem ko neodvisnim serviserjem vozil znamke Renault otežuje in onemogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, te tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebne za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault in posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije, s tem pa podjetje RENAULT neodvisne serviserje v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavlja v konkurenčno slabši položaj ter tako uporablja neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, s čimer so sopogodbeniki postavljeni v konkurenčno slabši položaj, kar predstavlja zlorabo prevladujočega položaja po tretji alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in c točki drugega odstavka 102. člena PDEU. 

 

Agencija naproša vse zainteresirane osebe, da posredujejo Agenciji odziv na predlagane zaveze do vključno dne 5. 12. 2017 na elektronski naslov gp.avkping@govpong.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3062-26/2015.

 

Za vaše sodelovanje in posredovani odziv se vam zahvaljujemo.


PREDLOG ZAVEZ

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava