Agencija izrekla globe zaradi prekrška prepozne priglasitve koncentracije Agenciji

Agencija je v prekrškovnem postopku v zadevi prepozno priglašene koncentracije, ki se nanaša na dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub, izdala odločbo o prekršku, s katero je pravni osebi izrekla globo v višini 3.700.000 EUR, dvema odgovornima osebama pravne osebe pa globi v višini 6.500 EUR oz. 6.000 EUR.
Agencija je vodila prekrškovni postopek zoper pravno osebo UML - United Media Ltd. s sedežem na Cipru zaradi prepozne priglasitve koncentracije, ki je nastala s sklenitvijo pogodbe, s katero je pravna oseba UML - United Media Ltd. (tedaj Adria Media Limited) pridobila 100% poslovni delež v pravni osebi United Media Distribution SRL (tedaj IKO Balkan SRL), Agenciji. S sklenitvijo navedene pogodbe je za pravno osebo UML - United Media Ltd. na podlagi 43. člena ZPOmK-1 nastopila obveznosti priglasitve predmetne koncentracije Agenciji, in sicer bi morala stranka priglasiti koncentracijo Agenciji najpozneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Stranka je koncentracijo Agenciji sicer priglasila sama, vendar prepozno, z več kot enoletno zamudo. 
Agencija je upravni postopek presoje skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence že zaključila in je dne 4. 9. 2018 izdala odločbo, s katero je odločila, da je koncentracija neskladna s pravili konkurence in se prepove, z isto odločbo pa je Agencija naložila tudi ukrepe za odpravo učinkov izvedene koncentracije (http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-odlocb/odlocba433/).  
Za prekršek prepozne priglasitve koncentracije je za pravno osebo predpisana globa do 10 % letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Agencija je prvič odločala o prepozno priglašeni koncentraciji, ki jo je prepovedala. Pri določitvi globe pa je Agencija upoštevala še čas zamude, obliko krivde, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom.
Agencija je pri odmeri globe upoštevala tudi, da je potrebna generalna prevencija pri tovrstnih prepoznih priglasitvah, saj so pravočasne priglasitve ključne za učinkovito presojo in obravnavo koncentracij, nepravočasne priglasitve pa tako zahtevajo ustrezno strogo sankcioniranje. Agencija ugotavlja, da je konkurenčno pravo, vključno s pravili glede predhodnih priglasitev koncentracij, že dovolj dolgo del slovenskega pravnega sistema ter da se je pravni sistem in trg že mogel in moral seznaniti z določbami ZPOmK-1.
Pravne osebe in njihove odgovorne osebe, ki jim je Agencija izrekla globo, so zoper odločbo o prekršku napovedale vložitev zahtev za sodno varstvo, o katerih bo odločalo Okrajno sodišče v Ljubljani, zato odločba o prekršku še ni pravnomočna.

 

 

 

 

Nazaj na seznam