Agencija izrekla globe v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu

Agencija je v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu izdala odločbo o prekršku, s katero je pravnim osebam in njihovim odgovornim osebam izrekla globe v skupni višini 3.068.075,62 EUR; pri tem je trem pravnim osebam in njihovi odgovorni osebi Agencija globo v okviru programa prizanesljivosti odpustila

 

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 19. 12. 2018 izdala odločbo o prekršku, s katero je za prekršek prepovedi omejevalnih sporazumov na trgu »Javni razpis za izvajanje Koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu«, ki ga je objavila Direkcija Republike Slovenije za ceste dne 12. 3. 2010 pod številko JN 1952/2010 na portalu javnih naročil, Ministrstva za finance, pravnim osebam Arriva Alpetour d.o.o., NOMAGO d.o.o., Integral Brebus d.o.o., ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. in ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o. ter njihovim odgovornim osebam izrekla globe v skupni višini 3.068.075,62 EUR.

 


Za prekršek kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov je v ZPOmK-1 sicer predpisana globa do 10% letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu. Pri odmeri globe pravnim osebam je Agencija upoštevala težo in trajanje kršitve ter obstoj olajševalnih in obteževalnih okoliščin. Predmetni prekršek, t.j. kršitev prepovedi omejevalnih sporazumov, je ena najhujših oblik kršitve pravil konkurence, saj gre za kartel. Pri teži prekrška je Agencija upoštevala naravo kršitve, gospodarsko moč kršiteljic, geografski obseg kršitve, vpliv na trg ter trajanje kršitve.

 

Pravne osebe ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o. in VEOLIA LJUBLJANA (ki je bila pripojena k družbi ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o.) pa so pri Agenciji na podlagi 12. člena Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih (v nadaljevanju: Uredba) vložile prijavo za odpustitev globe v okviru programa prizanesljivosti. Te pravne osebe in njihova odgovorna oseba so v upravnem in prekrškovnem postopku sodelovale z Agencijo, ji predložile dodatne dokaze o kartelu ter izpolnile vse pogoje iz prvega odstavka 76. člena ZPOmK-1 in Uredbe. Zato je Agencija globo v skupni višini 935.130,62 EUR tem osebam odpustila.

 

Gre za prvi primer odpustitve globe v okviru programa prizanesljivosti v Republiki Sloveniji, kjer je Agencija tistim pravnim osebam in njihovi odgovorni osebi, ki so vložile prijavo v okviru programa prizanesljivosti in izpolnile vse pogoje iz ZPOmK-1 in Uredbe, globo, ki bi jim bila sicer naložena zaradi sodelovanja v kartelu, odpustila. Smisel programa prizanesljivosti je, da se udeležence kartela motivira k sodelovanju z Agencijo pri odkrivanju ravnanj, ki, kot že navedeno, predstavljajo enega izmed najhujših pojavnih oblik omejevanja konkurence. Program prizanesljivosti nagrajuje kršitelja/storilca, ki prvi/prej prinese informacije, zato predstavlja enega izmed pomembnejših sredstev pri odkrivanju kartelov.

 

Pravne osebe in njihove odgovorne osebe, katerim je Agencija naložila globo, so zoper odločbo o prekršku napovedale vložitev zahtev za sodno varstvo, o katerih bo odločalo Okrajno sodišče v Ljubljani, zato odločba o prekršku še ni pravnomočna.

 

Upravna odločba Agencije št. 306-79/2010-442 z dne 29. 3. 2017, s katero je Agencija ugotovila predmetno kršitev, pa je že pravnomočna, saj je Upravno sodišče RS s sodbo I U 930/2017-64  z dne 19. 6. 2018 v celoti pritrdilo ugotovitvam Agencije iz odločbe.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava