Agencija izdala povzetek relevantnih dejstev v zadevi prevzema Pro Plus

Javna agencija RS za varstvo konkurence (Agencija) je v postopku presoje priglašene koncentracije podjetij Slovenia BroadBand in Pro Plus dne 30. 10. 2018, na podlagi 49. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1), izdala povzetek relevantnih dejstev (PRD). Agencija mora namreč v skladu z določbo 49. člena ZPOmK-1 priglasitelja seznaniti s PRD takrat, ko namerava izdati odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. PRD vsebuje tako ugotovitve o dejstvih in dokazih, pomembnih za odločitev, in zagotavlja priglasitelju izvrševanje pravice do obrambe.

 

Agencija je v PRD navedla svoje dosedanje ugotovitve v predmetnem postopku, iz katerih izhaja, da v primeru predmetne koncentracije prihaja tako do prekrivanja dejavnosti na istih upoštevnih trgih (horizontalne združitve) kot do povezav, ki bi lahko omejevale konkurenco na tesno povezanih trgih.

 

Glede na dosedanje ugotovitve Agencije bi s predmetno koncentracijo lahko prišlo do horizontalnih učinkov predmetne koncentracije na  trgu TV oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih TV vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških TV programov. Ker bi se s predmetno koncentracijo pod eno streho združili TV programi priglasitelja koncentracije in podjetja Pro Plus, bi združeno podjetje lahko imelo možnost in spodbudo, da bi izvajalo vezano oziroma paketno prodajo vseh TV programov združenega podjetja (konglomeratni učinki). Prav tako bi predmetna koncentracija po mnenju Agencije lahko povzročila:
a) možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu,
b) povečanje zmožnosti in motiva združenega podjetja za izvajanje izključitve pri surovinah, tako da bi poslabšalo pogoje dobave TV programov podjetja Pro Plus drugim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin,
c) povečanje zmožnosti in motiva združenega podjetja za izvajanje izključitve pri strankah v obliki popolne izključitve (konkurenčni TV programi ne bi bili na voljo Telemachovim strankam) in v obliki delne izključitve (npr. z uvrščanjem konkurenčnih TV programov uvrščalo na visoka programska mesta in v programske sheme, ki so dostopne manjšemu številu naročnikov),
d) druge neusklajene učinke, saj bi združeno podjetje pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih konkurentih, kar bi mu omogočalo bistveno konkurenčno prednost.

 

Priglasitelj se lahko izjavi o PRD v roku 45 dni od dneva vročitve PRD in navede dejstva in dokaze v svojo korist, lahko pa predlaga tudi korektivne ukrepe, s katerimi se odpravi resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija pa lahko sprejme tiste korektivne ukrepe, za katere presodi, da lahko glede na naravo, obseg in verjetnost uspešne in pravočasne izvedbe odpravijo resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

Agencija bo po prejemu in preučitvi priglasiteljeve izjave o PRD, skladno z določili ZPOmK-1, izdala ustrezno odločbo v zadevi presoje koncentracije Slovenia BroadBand in Pro Plus. Dejstvo, da je Agencija priglasitelju posredovala PRD, tako ne prejudicira izida predmetnega postopka.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava