NEDOVOLJENA RAVNANJA IZ ZAKONA O KMETIJSTVU

 

Agencija je z novelo Zakona o kmetijstvu (v nadaljevanju: ZKme-1B) v letu 2014 pridobila nove pristojnosti v zvezi z izvajanjem nadzora nad nedovoljenimi ravnanji, določenimi v ZKme.

 

Nad ravnanji v verigi preskrbe s hrano je treba zagotoviti stalen nadzor in presojati tržne aktivnosti z namenom preprečevanja omejitev ali izkrivljanja konkurence v tem segmentu trga. V ta namen Agencija aktivno sodeluje z Varuhom odnosov v verigi preskrbe s prehrano. Slednji namreč spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano in priglasi Agenciji morebitna nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano.

 

Po ZKme so nedovoljena ravnanja tista ravnanja, s katerimi ena stranka s svojo znatno tržno močjo, ki je razvidna iz obsega ali vrednosti prodaje, v nasprotju z dobrimi poslovni običaji izkorišča drugo pogodbeno stranko. Kot temeljni pogoj se v postopku naprej ugotavlja znatna tržna moč ene stranke v razmerju do druge.

 

ZKme v 61.f členu nedovoljena ravnanja določa primeroma, zlasti pa izpostavlja:

- nespoštovanje predpisanih plačilnih rokov;

- vsiljevanje pogojev, zlasti dodatnih plačil ali popustov, promocij ali drugih storitev, nepoštenih dobavnih pogojev, protidobav po nekonkurenčnih pogojih, dodatnih plačil zaradi doseganja ali nedoseganja določenih ravni prodaj, brezpogojnega vračanja neprodanega blaga, bremenitev drugih pogodbenih strank s stroški inventurnega manjka ali kraj.

 

Agencija v okviru izvajanja nadzora nad nedovoljenimi ravnanji postopa v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi v ZPOmK-1, o njih pa odloča kot prekrškovni organ.